Slide Classes online

Ensenyament online degut a la covid 19

Introducció

Aquest curs l'ensenyament online és una necessitat degut als confinaments de grups o de persones concretes. El curs passat vàrem haver d'adaptar-nos molt ràpidament per la irrupció de la pandèmia. Va ser un temps d'aprenentatge i de canvi. Enguany, amb l'experiència adquirida podem oferir l'ensenyament virtual amb més garanties. Primer perquè en els confinaments viscuts hi ha un dia de retorn a l'escola, per tant és una situació temporal. I segon, l'escola està oberta i pot facilitar els recursos per atendre les necessitats. Aquestes dues situacions sumades a l'aprenentatge anterior ens permet garantir un ensenyament de qualitat en remot al nostre alumnat.

Quan es fa l'ensenyament virtual?

Quan una persona, educador o educand, no pot assistir a les classes presencials del centre, en qualsevol relacionada amb la COVID19, derivada del confinament,  del grup classe, per contacte amb un positiu en l'entorn familiar i/o socia, per malaltia de risc d'un familiar convivent o per haver donat positiu en un test.

No hi ensenyament online quan es tracti d'altres situacions no relacionades amb la pandèmia. Per exemple, si una persona no es troba bé i ha d'estar a casa recuperant-se.

Com es fa?

Donada la temporalitat dels confinaments l'estructura és semblant a l'ensenyament presencial. Els horaris i les classes són les mateixes que quan estan a l'escola, amb l'excepció de l'Educació Infantil i el Cicle Inicial que tenen dues connexions al matí i una a la tarda.

Durant les connexions l'alumnat han d'observar unes normes de conducta per fer més efectiu l'aprenentatge:

La càmera sempre ha d'estar engegada excepte quan el/la professor/a indiqui que estigui apagada.

La veu ha d'estar silenciada per evitar sorolls de fons o disrtraccions. Quan ho indiqui el/la professor/a s'activarà el micròfon.

L'alumnat ha d'estar vestit i preparat per fer les classes com si estigués a l'escola.

És obligatori assistir a les classes virtuals i es passa llista diàriament.

Quins recursos es fan servir?

Hi ha dos tipus de recursos, els materials en format paper (llibres, apunts, fotocòpies...) i en format digital (Clickedu, llibres virtuals, Google Suite, Zoom,...). Com s'ha dit anteriorment, la temporalitat del confinament ajuda a preparar els materials per endur-se a casa o es poden passar a buscar per l'escola si no s'hagués pogut programar amb antel·lació.