Slide Evolució

impacte de la covid19 al centre

És important conèixer com està afectant la pandèmia al desenvolupament de l’activitat al nostre centre. Per tenir uns indicadors objectius, basats en evidències i documentats, s’han escollit els següents: el confinament dels grups, l’assistència a les classes, les proves PCR i les enquestes que es passen després de cada confinament. Les dades s’aniran actualitzant mensualment per tal de facilitar una informació el més acurada possible.

Grups confinats

En aquest apartat s’informa dels grups confinats per etapa i per mes. La finalitat és mostrar la proporció entre grups confinats respecte als grups en funcinonament. S’omet la identificació del curs i del grup.

Aquest curs tenim 53 grups al centre:

9  Educació Infantil | 22  Educació Primària | 16  l’ESO | 6  Batxillerat

A la graella Dies de Confinament / Dies totals de classe es comparen els dos valors, l’objectiu és visualitzar l’impacte que ha tingut el confinament sobre l’activitat presencial al centre. La manera de calcular els dies totals de classe és multiplicar els dies lectius que té el mes pel nombre de grups de l’etapa.

Assistència

Es mostra l’assistència al centre. Durant els mesos de setembre i octubre no es considerava l’assistència a les classes online. A partir del mes de novembre es té en compte l’assistència online, perquè les classes segueixen el mateix horari que quan són presencials, excepte a l’Educació Infantil i al Cicle Inicial de Primària (2 connexions al matí i una a la tarda).

Els resultats són mostrats per etapa i mes en percentatges. Les dades són obtingudes del Clickedu. Es fa un seguiment diari i es registren les faltes d’assistència.

proves pcr

L’objectiu d’aquest indicador és identificar totes les proves PCR (Reacció en cadena de la polimerasa) que s’han realitzat al centre. Les dades provenen de dues fonts, les que arriben de l’entorn familiar i les que es proporcionen a causa del confinament del grup. Totes la informació que apareix en les graelles provenen de la documentació facilitada per les famílies. Aquesta documentació queda arxivada en la nostra base de dades per fer-ne el seguiment.

Les dades són mostrades en dues graelles. La primera graella queden reflectides les dades de l’entorn familiar i social, tan de l’alumnat com del personal del centre. La segona graella recull les dades que han estat originades per un confinament. En ambdues graelles no es distingeix entre alumnat i personal del centre, tant pel que fa referència a les proves positives com les negatives.

Enquestes

L’objectiu de les enquestes és recollir informació per millorar el procés d’informació i comunicació en un confinament i l’ensenyament online. S’han començat a passar a partir de mitjans de novembre de 2020.

Els aspectes que volem analitzar sobre la gestió del confinament són la informació facilitada, l’ensenyament a distància i l’estat emocional. Estan adreçades a l’alumnat, al professorat i a les famílies del grup que ha estat confinat.

Són 8 preguntes. En 5 d’elles els valors són de l’1 al 4. Hi ha 2 que són d’elecció múltiple, en les quals es pot escollir més d’una opció. La darrera és una pregunta oberta en les que es pot escriure les àrees de millora.

Es passen al final de cada confinament. Al cap d’una setmana es tanquen per procedir al seu processament.

Les enquestes es publiquen en aquest site per compartir la informació amb la comunitat educativa. S’identifica l’etapa però no el curs ni el grup.