Slide recursos per fer front a la covid Recursos

recursos per gestionar la covid19 en el centre

higiene i neteja

higiene i neteja

Rentat de mans

El rentat de mans és una de les maneres més efectives per prevenir la transmissió del virus. A l'edifici d'infantil i primària disposem de piques a cada classe. A secundària l'opció triada ha estat el gel hidroalcoholic.

Desinfecció de les superfícies

Per desinfectar superfícies hi ha un producte específic a totes les dependències del centre. S'utilitza per netejar les superfícies o estris comuns un cop que ha finalitzat l'activitat.

Neteja de les dependències

S'ha ampliat el servei de neteja amb un reforç de dues persones (1 a Infantil i Primària i 1 a Secundària) que s'encarreguen de la desinfecció diària mentre l'alumnat és al centre.

Ventilació dels espais

La ventilació dels espais és una de les mesures més importants recomanades per evitar el contagi. Al nostre centre tots els espais disposen de ventilació exterior i creuada. S'adquirit uns medidors de CO2 per controlar la qualitat de l'aire, la temperatura i la humitat. L'objectiu és adquirir els hàbits adequats per ventilar les aules i sales de professors que són els llocs on es troben la majoria de persones de l'escola. És especialment important en èpoques que les temperatures exteriors són baixes.

control sanitari

control sanitari

proves de detecció

Hi ha un control de totes les persones que informen de la realització de fer-ser una prova per diverses raons. Es demana el document pertinent per comprovar el resultat i per registrar-ho. Les proves que es fan per a la detecció són les PCR, d'antígens i serològiques.

temperatura

Diàriament es pren la temperatura a l'alumnat. Segons les instruccions del Departament de Salut no es pot accedir al centre amb una temperatura per sobre de 37,5º. Si al llarg de la jornada alguna persona arribés a la temperatura esmentada caldria que marxés cap a casa.

El professorat, les secretàries i els monitors de les activitats extraescolars i el menjador disposen de termòmetres per prendre la temperatura.

assistència

El control de l'assistència diària ens útil quan es produeix un positiu al grup classe per a la seva traçabilitat, i poder donar les dades dels contactes estrets a la Mútua de Terrassa. A Infantil i Primària el control és de matí i tarda; a l'ESO i el Batxillerat és hora a hora. El control d'asssistència també s'efectua a les activitats extraescolars i al menjador.

organització

organització

grups de convivència estable

El Gup de Convivència Estable és l'agrupació per classes que hem fet aquest curs. Donats els recursos que disposem només hem ampliat quatre en quatre cursos els grups a l'Educació Primària. De 3r a 4t de Primària de tres grups hem fet quatre, passant de 27 a 31 classes. Hem distribuit els alumnes en funció dels espais i del nombre d'alumnes que hi havia anteriorment. L'Educació Infantil i el Cicle Inicial de Primària han quedat com estaven. El que sí hem fet és reduir el nombre de mestres que entren en cada grup, que no és més de 3 en la pràctica totalitat.

A l'ESO i el Batxillerat és complicat degut a l'especialització dels ensenyaments. Els grups han quedat com estaven procurant, on hem pogut, reduir l'entrada de professorat. De 1r a 3r d'ESO les Matèries Optatives han quedat concentrades en una sola tarda i es fan durant tot el curs. A 1r de Batxillerat el Treball de Recerca es fa de manera telemàtica.

El GCE es fa servir també a les activitats extraescolars i al servei del menjador.

S'han habilitat diferents sales de professorat i espais de menjador a infantil i primària i a secundària per afavorir la distància social.

entrades i sortides

Hem habilitat entrades i sortides adicionals als dos edificis amb la finalitat de facilitar l'accés el més ràpid possible a les aules. També hem esglaonat les entrades i sortides per evitar aglomeracions.

A l'edifici d'Infantil i Primària el carrer Francesc Salvans està tallat a la sortida de la tarda.

A Infantil està permesa l'entrada de les famílies per deixar i recollir als infants, tant al matí com a la tarda.

En totes les entrades i sortides hi ha persones vigilant per facilitar l'accés al centre.

Dins dels dos edificis hi ha professorat vigilant els passadissos i les aules per tenir cura de l'alumnat.

patis

La sortida al pati ha estat organitzada de manera diferent agrupant els alumnes per grups o per cursos depenent de les etapes, com queda reflectit en el nostre Pla d'Organització del Curs actual.

tecnologia

tecnologia

adequació de les aules per videoconferències

S'han habilitat les aules del centre per poder atendre la necessitat de la videoconferència en la modalitat que sigui. S'han instal·lat càmeres, altaveus, ordinadors, portàtils perquè les classes online siguin una realitat al centre.

amplificadors de veu per al professorat

Degut a l'ús obligatori de la mascareta per part del professorat i de l'esforç que ha de realitzar per impartir les classes, el centre ha facilitat uns amplificadors de veu per fer més fàcil la seva activitat docent i evitar malalties de la veu.

equip de suport informàtic

El centre disposa d'un equip de professors, a secundària i  a infantil i primària,   que donen suport informàtic al professorat i a alumnat que ho necessiti. Ajuden des del punt de vista pedagògic a l'hora de fer servir les eines telemàtiques tant per l'ensenyament presencial com virtual.

També els tècnics informàtics han incrementat la seva presència a l'escola per resoldre els problemes més específics del maquinari i del programari, com de les connexions.

S'han habilitat diverses sales de professors/es i sales d'entrevistes amb les eines necessàries per poder realitzar tasques online com reunions, entrevistes i formació.